فرش فرهی- 1504 فرش فرهی- 1504

سایز: 6 متر | شانه: 400 | تراکم: 1800

918,000 780,300 تومان
فرش فرهی- طرح 4403 فرش فرهی- طرح 4403

سایز: 6 متر | شانه: 500 | تراکم: 800

842,000 589,400 تومان
فرش فرهی- طرح AL33110 فرش فرهی- طرح AL33110

سایز: 6 متر | شانه: 400 | تراکم: 1800

814,000 634,920 تومان
فرش فرهی- طرح AL33101 فرش فرهی- طرح AL33101

سایز: 6 متر | شانه: 400 | تراکم: 1800

814,000 634,920 تومان
فرش فرهی- طرح طلا فرش فرهی- طرح طلا

سایز: 6 متر | شانه: 700 | تراکم: 2550

1,017,000 762,750 تومان
فرش فرهی- طرح افرا فرش فرهی- طرح افرا

سایز: 12متر | شانه: 700 | تراکم: 2550

2,209,000 1,778,245 تومان
فرش فرهی- طرح 1506 فرش فرهی- طرح 1506

سایز: 6متر | شانه: 400 | تراکم: 1800

814,000 720,390 تومان
فرش فرهی- طرح کیمیا فرش فرهی- طرح کیمیا

سایز: 6متر | شانه: 700 | تراکم: 2550

1,105,000 839,800 تومان