فرش فرهی- 1528 فرش فرهی- 1528

سایز: 6 متر | شانه: 400 | تراکم: 1800

918,000 780,300 تومان
فرش فرهی- طرح گلشن فرش فرهی- طرح گلشن

سایز: 9 متر | شانه: 700 | تراکم: 2550

2,099,000 1,616,230 تومان
فرش فرهی- طرح اسپادان فرش فرهی- طرح اسپادان

سایز: 9 متر | شانه: 700 | تراکم: 2550

2,099,000 1,616,230 تومان
فرش فرهی- طرح بهراد فرش فرهی- طرح بهراد

سایز: 6 متر | شانه: 1200 | تراکم: 3600

1,315,000 920,500 تومان
فرش فرهی- 1504 فرش فرهی- 1504

سایز: 6 متر | شانه: 400 | تراکم: 1800

918,000 780,300 تومان
فرش فرهی- طرح 4403 فرش فرهی- طرح 4403

سایز: 6 متر | شانه: 500 | تراکم: 800

1,036,000 735,560 تومان
فرش فرهی- طرح AL33110 فرش فرهی- طرح AL33110

سایز: 6 متر | شانه: 400 | تراکم: 1800

1,000,000 790,000 تومان
فرش فرهی- طرح AL3386 فرش فرهی- طرح AL3386

سایز: 6 متر | شانه: 400 | تراکم: 1800

1,000,000 790,000 تومان
فرش فرهی- طرح طلا فرش فرهی- طرح طلا

سایز: 6 متر | شانه: 700 | تراکم: 2550

1,350,000 1,039,500 تومان
فرش فرهی- طرح افرا فرش فرهی- طرح افرا

سایز: 12متر | شانه: 700 | تراکم: 2550

2,700,000 2,052,000 تومان
فرش فرهی- طرح 1506 فرش فرهی- طرح 1506

سایز: 6متر | شانه: 400 | تراکم: 1800

918,000 780,300 تومان
فرش فرهی- طرح کیمیا فرش فرهی- طرح کیمیا

سایز: 6متر | شانه: 700 | تراکم: 2550

1,350,000 1,039,500 تومان